Mak-Dachy Hydroizolacja na lata
Po peerelowskie domy z dachami płaskimi dojrzały do kapitalnego  remontu.

Co więc zrobić, by nie wydawać majątku na ogrzewanie ani nie marznąć w zimnym domu?
Jeśteś zainteresowany współpracą z nami? Napisz do nas.

Imię i nazwisko

Adres email:

Treść wiadomości:

MAK-DACHY > REGULAMIN

Obowiązek informacyjny

wymagany zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/79 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w  prawie przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, str. 1), dalej określane jako: „RODO”.

1. Administrator

Administratorem danych osobowych jest: Marcin Kozakiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: MAK-DACHY Marcin Kozakiewicz z siedzibą: Marcinkowice, ul. Stanowicka nr 14, 55-200 Oława, NIP: 8991698654.

Kontakt z Administratorem we wszelkich sprawach, w tym w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, jest możliwy elektronicznie na adres e-mail: biuro@makdachy.pl lub pisemnie na adres wskazany powyżej.

2. Cele przetwarzania danych

Informujemy, że Państwa dane mogą być przetwarzane w następujących celach:
  • udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie - podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO, zgodnie z którym przetwarzanie jest zgodne z prawem jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
  • zawarcia i wykonania umowy - podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit b) RODO, jak powyżej;
  • wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości - podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, a przetwarzanie tych danych jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych wynikających z ustawy o rachunkowości, takich jak m.in. obowiązek gromadzenia i przechowywania dokumentacji księgowej;
  • ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami – podstawę przetwarzania stanowi w tym wypadku art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora.
Jednocześnie informujemy, że podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne lecz konieczne do obsługi Państwa zapytania lub do zawarcia i wykonania umowy. Bez podania danych osobowych nie będzie możliwe, ani udzielenie odpowiedzi na złożone przez Państwa zapytanie, ani zawarcie i wykonanie umowy.

Nie udostępniamy uzyskanych od Państwa danych osobowych innym podmiotom, za wyjątkiem podmiotów i organów upoważnionych do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.

Państwa dane osobowe mogą być jednak przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, takim jak np. dostawcy usług IT czy podmioty zajmujące się obsługą rachunkowo-księgową. Jednakże w takim wypadku przetwarzanie Państwa danych osobowych przez te podmioty następuje na podstawie umowy zawartej z Administratorem i wyłącznie w zakresie przez niego wskazanym.

3. Okres przechowywania danych

Państwa dane będą przechowywane przez następujący czas:
  • w przypadku złożenia zapytania przez formularz kontaktowy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej - przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na złożone zapytanie,
  • w przypadku zawarcia umowy - przez okres niezbędny do wykonania zawartej umowy, a także do momentu przedawnienia roszczeń oraz wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów (np. ustawy o rachunkowości).
4. Prawa, które Państwu przysługują, w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych

Informujemy, że przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W przypadkach, w których podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO (czyli przetwarzanie danych jest niezbędne do realizacji celu wynikającego z prawnie uzasadnionego interesu administratora), mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych.

Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych osobowych co oznacza, że mają Państwo prawo do otrzymania od Administratora w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, danych osobowych, które mu Państwo dostarczyli w celu zawarcia i wykonania umowy. Mają Państwo również prawo przesłać te dane innemu administratorowi danych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem, którego dane kontaktowe znajdują się powyżej.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

O FIRMIE

Firma  specjalizująca  się  w  kompleksowym
wykonawstwie:
  • hydroizolacji połaci dachowych
  • w  systemach  membran  PVC,  TPO,  EPDM
  • w dachach płaskich lub o niewielkim spadku,
  • w  systemach  dachowych:  standardowym, odwróconym, balastowanym, pełnoklejonym lub mocowanym mechanicznie

OSTATNIE REALIZACJE


Budynek Mieszkalny na ul. Zatorskiej we Wrocławiu


Budynek przy ul. Zagłębiowskiej we Wrocławiu


Biurowiec ZITA Promenady Wrocławskie


Centrum POGODNE w Oleśnicy


Budynek Lambda ul. Duńska Wrocław (generalny wykonawca ERBUD)


Dach balastowy (gł. wykonawca - PBK)


Hydroizolacja płyty fundamentowej od gruntu w systemie GRACE (generalny wykonawca Azysa)


Galeria Świdnica (gł. wykonawca ERBUD)


Budynek Omex Wrocław


Różne realizacje Mak-Dachy


Kamienice we Wrocławiu


Dom mieszkalny w Siechnicach

KONTAKT